There are no translations available.

የክልሉ ህዝብ ቅሬታ ሰሚ ከባለድርሻ አካላት ጋር የምክክር መድረክ አደረገ፤

የአብክመ የህዝብ ቅሬታ ሰሚ ከክልሉ አጋርና ባለድርሻ አካላት፣ ቢሮ ኃላፊዎችና መምሪያ ኃላፊዎች በተገኙበት በቅሬታ ማስተናገጃ ስርዓቱ ውጤታማነት እና የአፈጻጸም ችግሮች ዙሪያ አስመልክቶ የተፈጸሙ ጠንካራ ጎኖችን በምሳሌ እየገለፁ በአፈጻጸም በኩል ጥሩ ትብብር የሚያደርጉ መስሪያ ቤቶች እንዳሉና በእጥረትም በአፈጻጸም ላይ የታዩትን ዘርዘር አድርገው በማቅረብ ተሳታፊው ይህንን መነሻ በማድረግ በሰፊው እንዲወያዩበት የህዝብ ቅሬታ ሰሚ ዳይሬክተሩ አቶ ያረጋል አስፋው ገልዋል፡፡

ጽሁፉን መነሻ በማድረግ ከባለድርሻ አካላት፣ አጋር አካላትና ከየቢሮዎች የተገኙ ኃላፊዎች የቅሬታ ማስተናገጃ ስርዓቱ ተጠናክሮ እንዲቀጥልና ውጤታማ እንዲሆን ሁሉም የየራሱን ድርሻ እንዲወጣ የመልካም አስተዳደር ስርዓቱ እምርታ እንዲያመጣ ሁላችንም የየድርሻችን እንወጣለን ሲሉ ሁሉም ተሳታፊዎች ቃል ገብተው የስብሰባው ማጠቃለያ ሁኗል፡፡

መጋቢት 19/2010 ዓ.ም

የዳያስፖራና ህዝብ ግንኙነት ዳይሬክቶሬት

ርዕሰ መስተዳድር ጽ/ቤት