Article Index
Regulations & Directives 1-73
next
All Pages

/ 46/1995 የመርሳ ግብርና ቴክኒክና ሙያ

/ 47/1995 የኮምቦልቻ ግብርና ቴክኒክና ሙያ

/ 48/1995 የሚሊኒየም በዓል አከባበር /ቤት

/ 49/1995 የሊዝ ስርዓት ተግባራዊ የሚሆነባቸዉን

/ 50/1995 የዓሣ ሀብት ልማት ጥበቃና አጠቃቀም

/ 51/1995 የገጠር መሬት አስተዳደርና አጠቃቀም

/ 52/1995 የተሻሻዉ የዐቃቢያነ ሕግ መተዳደሪያ

/ 53/1995 የፖሊስ ኮሌጂን ቋቋሚያ ደንብ

/ 54/1995 የከበሩ ድንዮች ቆረጣና ማስዋብ ሥልጠና

/ 55/1995 በመንግስት አገልግሎት አሰጣጥ ረገድ

/ 56/1995 የልህቀት ማዕከል ቋቋሚያ

/ 57/1995 መሰረታዊ የስራ ሂደት ለዉጥ ጥናት

/ 58/1995 የተሻሻለዉ የጥብቅና ሙያ

/ 59/1995 የባህር ዳር አባይ ወንዝ ሚሊኒየም

/ 60/1995 የከተማነክ ጉዳዮች /ቤት ዳኞች

/ 61/1995 የከተማነክ ጉዳዮች /ቤት ዳኞች

/ 62/2000 የተሻሻለዉ መሰረታዊ የስራ ሂደት

/ 63/2000 የዲዛይንና ቁጥጥር ሥራዎች

ደ/ 64/2001 የአግሮ እስቶን ማምረቻ ድርጂት

/ 65/2001 የተሻሻለዉ የከተሞች አደረጃጀት

/ 66/2001 የምርጥ ዘር ኢንተርፕራይዝ

/ 67/2001 የክልል መስተዳድር /ቤት አደረጃጀት

/ 68/2001 የቦረና ሳይንት ፓርክ አከላለልና

/ 69/2001 የተሸሻለዉ የከተሞች ገቢ አርእስትና

/ 70/2001 የደን ኢንተርፕራያዝ ቋቋሚያ

/ 71/2002 የመንገድ ሥራዎች ድርጂት ቋቋሚያ

/ 72/2002 የኢንፎረሜሽንና ኮሚኒክሽን ቴክኖሎጂ

/ 73/2002 የመሰረታዊ የስራ ሂደት ለዉጥ

click to downloadLatestNews

Who is online

We have 304 guests and 6 members online