Article Index
Regulations & Directives
next
All Pages

ደ/ቁ 1/1994 የዞን አስተዳደር ጽ/ቤቶች ማቋቋሚያና

ደ/ቁ 2/1994 የዓቃብያነ ሕግ መተዳደሪያ

d/q 3/1995 በአብክመ yKLL mStÄDR M/b¤T

ደ/ቁ 6/1995 የፖሊስ መተዳደሪያ ደንብ

ደ/ቁ 7/1995 የደሴ መምህራን ትምርህት ኮሌጂ

/ 8/1995 የደብረ ማርቆስ መምህራን ትምርህት

/ 9/1995 የጎንደር መምህራን ትምርህት ኮሌጂ

/ 10/1995 የደብረ ብርሃን መምህራን ትምርህት

/ 11/1995 የባህር ዳር ኮንስትራክሽን ቴክኖሎጂ

/ 12/1995 የደሴ ንግድ ስራ አመራር ኮሌጂ

/ 13/1995 የኮምቦልቻ ኢንዳስትሪያ ቴክኖሎጂ

/ 14/1995 የጥብቅና ሙያ ፈተና ፈቃድ

/ 15/1995 በአብክመ yKLL mStÄDR

/16/1995 መንግሥት ሠራተኞች

/ 17/1995 የከተሞች አደረጃጀት ፈርጂ

/ 18/1995 የመንግስት ሰራተኞች

/ 19/1995 የከተማ አስተዳደሮችና የማዘጋጃ

/ 20/1995 አዲስ የተዘጋጁ ማዘጋጃ ቤቶች

/ 21/1995 የንግድ ምዝገባና ፈቃድ አዋጅ

/ 22/1995 የማረሚያ ቤቶች ፖሊስ

/ 23/1995 ሥነ- ምግባር እና ፀረ ሙስና

/ 24/1995 የሙሉዓለም ባህል ማዕከል

/ 25/1995 የከተማ አስተዳደሮችንና ማዘጋጃ

/ 26/1995 የህግ ታራሚዎች አያያዝና አጠባበቅ

/ 28/1995 የባህር ዳር ጤና ሳይንስ ኮሌጂ

/ 29/1995 የጠዳ ጤና ሳይንስ ኮሌጂ ቋቋሚያ

/ 30/1995 የደብርሃን ጤና ሳይንስ ኮሌጂ

/ 31/1997 ደብረ ታቦር ጤና ሳይንስ ኮሌጂ

/ 32/1997 የደሴ ጤና ሳይንስ ኮሌጂ ቋቋሚያ ደንብ

/ 33/1997 የዞን አስተዳደር /ቤቶች ቋቋሚያና

/ 34/1997 የከተማና ገጠር መጠጥ ዉሃና ፈሳሽ

/ 35/1995 የመንግስት ሰራተኞች ማጠሪያ

/ 36/1995 የከተማ አስተዳደሮችና የማዘጋጃ

/ 37/1995 የከተማ አስተዳደሮች ማዘጋጃ

/ 38/1995 የአላጥሸ ፓርክ አከላለልና አስተዳደር

/ 39/1995 የጤና ክብካቤ ሀብት ማግኛ

/ 40/1995 የደሴ ንግድና ሥራ አመራር

/ 41/1998 ከተፈቀደ ፕላን ዉጭ የተሰሩ

/ 42/1998 የአእም ንብረት ጥበቃ ቋቋሚያ

/ 43/1995 የቡሬ ግብርና ቴክኒክና ሙያ

ደ/ 44/1995 የወረታ ግብርና ቴክኒክና ሙያ

/ 45/1995 የመርጦለማሪያም ግብርና ቴክኒክና ሙያ


 

/ 46/1995 የመርሳ ግብርና ቴክኒክና ሙያ

/ 47/1995 የኮምቦልቻ ግብርና ቴክኒክና ሙያ

/ 48/1995 የሚሊኒየም በዓል አከባበር /ቤት


 

 

LatestNews

Who is online

We have 309 guests and 6 members online